Oremandsgaard Gods

Søg
Close this search box.
Vores arbejde med naturen
Plads til det vilde, EU & Tilskud

På Oremandsgaard arbejder vi aktivt med en dobbelt bundlinje forstået på den måde, at både vores natur og vores markdrift skal udvikle sig positivt over tid. 

Derfor har vi bl.a. med hjælp og tilskud fra EU og Vordingborg Kommune gennemført naturlig hydrologi på mere end 80 ha., gravet søer til fordel for løvfrøer samt etableret græsning af vådområder for at sikre sjældne orkideer og rigkær.

09/10/2021

De oversvømmede enge på Gl. Oremandsgaard

Naturpleje på græs- og engrealer

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer, idet engarealerne langs Jungshoved Nor afgræsses. Formålet med afgræsning er at sikre gode vækstbetingelser for den sjældne fauna, der opstår på afgræssede enge, bl.a. leverurt, majgøgeurt mv.

Vores arbejde med at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder støttes økonomisk af EU. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne. Dertil samarbejder vi tillige med Vordingborg Kommune i forbindelse med udvidelse af afgræsningsarealerne til Sortholmsmose – og ligeledes med Vordingborg Kommune om at hæve vandstanden, således at fiskeyngel får bedre vækstbetingelser på de lavest liggende strandenge.

Vi takker Vordingborg Kommune for samarbejdet

vordingborg_logo_cmyk_1
EU støtte til økologisk produktion

Oremandsgaard Gods modtager Økologisk Arealtilskud til at drive vore landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at vi har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Tilskuddet forhindrer at fødevare i al almindelighed bliver dyrere for forbrugerne.