EU & tilskud til arbejdet med naturen

Naturpleje på græs- og engrealer

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer, idet engarealerne langs Jungshoved Nor afgræsses af Galloway Kvæg. Formålet med afgræsning er at sikre gode vækstbetingelser for den sjældne fauna, der opstår på afgræssede enge, bl.a. leverurt, majgøgeurt mv.

Vores arbejde med at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder støttes økonomisk af EU. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne. Dertil samarbejder vi tillige med Vordingborg Kommune i forbindelse med udvidelse af afgræsningsarealerne til Sortholmsmose – og ligeledes med Vordingborg Kommune om at hæve vandstanden, således at fiskeyngel får bedre vækstbetingelser på de lavest liggende strandenge.

EU støtte til økologisk produktion

Oremandsgaard Gods modtager Økologisk Arealtilskud til at drive vore landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at vi har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.