Oremandsgaard Gods

Søg
Close this search box.

Landbruget

Oremandsgaard Landbrug

Oremandsgaard landbrug består af 500 ha omdriftsjord og omfatter jordene tilhørende Ny Oremandsgaard, Gl. Oremandsgaard, Skovlygaard og Skovvængegaard. Dertil kommer 100 ha. engarealer langs kysten ud mod Jungshoved nor, som afgræsses af Jergyu-kvæg.

Historien i landbruget

Allerede i 1967 begyndte vi at dyrke de første marker uden brug af sprøjtemidler. I 1973 omlagdes Gl. Oremandsgaard på 100 ha. til biodynamisk landbrug – og sidenhen økologi. Omkring årtusindskiftet omlagde vi hele Oremandsgaards landbrug til økologi. Du kan få den fulde historie om Daniel Hage og hans arbejde med økologi her

Sharefarming og den moderne økologi

I dag drives landbruget i samarbejde Dansk Landbrugs Management v/ Ledreborg Slot, Vallø Slot og Vibygaard, idet Oremandsgaard Gods har indgået en sharefarming-aftale efter britisk forbillede. Det betyder, at indtægter og udgifter indgår i en pulje, som fordeles efter aftale. Det giver partnerne en fælles interesse i at optimere driften af landbruget og passe på gårdens aktiver.

EU & TILSKUD TIL ARBEJDET MED NATUREN

Landbruget er på Oremandsgaard med til finansiere en hel række natur tiltag. Vi har gendannet de naturlig vandstandsforhold på hele 80 ha. til fordel fugle- og fiskeliv. Derudover har vi sammen med Vordingborg Kommune gennemført en genetablering af græsningen i Sortholmsmose til fordel for sjældne orkideer. Endelig modtager vi, som det fremgår nederst også økologi tilskud til vores produktion. 

Naturpleje på græs- og engrealer

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer, idet engarealerne langs Jungshoved Nor afgræsses af kvæg. Formålet med afgræsning er at sikre gode vækstbetingelser for den sjældne fauna, der opstår på afgræssede enge, bl.a. leverurt, majgøgeurt mv.

Vores arbejde med at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder støttes økonomisk af EU. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne. Dertil samarbejder vi tillige med Vordingborg Kommune i forbindelse med udvidelse af afgræsningsarealerne til Sortholmsmose – og ligeledes med Vordingborg Kommune om at hæve vandstanden, således at fiskeyngel får bedre vækstbetingelser på de lavest liggende strandenge.

 

EU støtte til økologisk produktion

Oremandsgaard Gods modtager Økologisk Arealtilskud til at drive vore landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at vi har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.